Page:Sibu Congkan1886-龔自珍-定盦文集補編-1-1.djvu/81

此页尚未校对


及五十一旗蒙古八十七旗喀爾喀文移七朝鮮國王咨

禮部文移八禮部存記淸漢字檔子九內閣恭擬祭文十

翰林院恭擬祭文而朝鮮國王祭文坿焉敬手勒成六卷

器紀爲禮之極大器爲國家萬事之根本恭讀 遺詔有

之曰書有陟方之文古帝王崩于巡狩葢有之矣則是不

得以爲變禮今所記注皆經常也敬以告儒臣之(⿱𥫗綦)官書

及後世攷禮儀者SKchar乎我 朝  列祖  列宗大慈

大孝大法大守之原至尊至重禮官不能詳也禮官所能

記載蹟焉而已道光二年秋內閣中書仁和龔自珍序