Page:Sibu Congkan1887-張惠言-茗柯文-2-1.djvu/6

此页尚未校对


萌於至隱文詞温潤亦無考證辨駮之風盡取古人之


長而退然若無一長可恃其藴蓄者厚遏而蔽之能焉


而不伐斂焉而愈光殆天下之神勇古之所謂大雅者


與張氏之先兩世賢母撫孤課讀一日不能再食舉家


習爲故常孝友艱苦遠近歎慕自粤賊縱横東南糜爛

常潤等郡室廬蕩然張氏之窮約殆有甚於疇昔書籍


刻板皆摧燒不可復詰矣余昔讀張氏諸書旣欽其篤


行茲重覽茗柯文編樂其復顯於世也乃忘其陋而序


同治八年十月湘鄕曾國藩