Page:Sibu Congkan1888-張惠言-茗柯文-2-2.djvu/111

此页尚未校对


刑獄不當賦役無節者民曰非霍邱左耶來誰與辨之


有風俗乖忤水旱𡨚抑者又曰非霍邱左耶來吾屬不


安樂矣曰霍邱左耶能爲河南省治獄吾不識左君何


如人也余曰吾友左君二十餘年其爲人守規矩質重


不可徙非有超絕不可及之才特以其忠誠悱愉之心


推所學于古者而施之治效遂如此今之爲治者輒曰


儒者迂闊患才不任事以吾觀左君迂闊人也如其才


如其才左君名輔字仲甫以進士分發安徽爲知縣初


爲南陵調霍邱嘉慶三年坐徵南陵錢糧不如期落職


入見仍用知縣未補又坐徵霍邱錢糧不如期落職巡