Page:Sibu Congkan1888-張惠言-茗柯文-2-2.djvu/156

此页尚未校对


是時倭寇略海上都指揮周應禎禦之海甯君以便宜


干之事多效嘉靖甲寅應禎逐寇至黃山嶺君集義勇

爲左右翼倭懼遁去應禎治軍嚴海甯人德之㑹其殁


君上其事巡撫請立廟於黃山名其嶺曰都司嶺君少


補學官弟子一試於鄉不得志卽棄去讀書靈泉山中


及卒縣人祀之西倉報功祠余曰古之人所以汲汲於

仕進者豈爲一身之祿利哉懼其没没以死而澤不及


于人也後之仕進者不然利害若毫毛比可以就其祿


利者罔弗前也可以損其祿利者罔弗後也是故位愈


高而業愈卑及其死也没没與匹夫等不亦哀歟君不