Page:Sibu Congkan1889-張惠言-茗柯文補編外編-1-1.djvu/189

此页尚未校对


皆資於君人多君之仁而服君見事之豫也俄而君遘

疾殆甚寤夢中恒喃喃語時嗟歎聽之皆與饑民問訊

聲也一夕夢神語之曰爾有隱德當延算第無憂疾寤

而釋然病良已余聞而悚然因果之說儒者所不道而

積善獲福之理則天道之可信者夫爲善者茍有果報

之說於其胷中則其爲善也必不誠茍誠矣必不求其

報而其善氣之所涵煦自有以引其澤於子孫而况其

身乎君之得福於神非怪也理也以是心慕君恨未得

嘉慶辛酉冬見君子世楠於京師文而有容溫溫儒

者氣人咸謂君有子將昌其門則余曩者之言爲不𡚶