Page:Sibu Congkan1889-張惠言-茗柯文補編外編-1-1.djvu/205

此页尚未校对


之戚疏無不恤橋梁道路之所由而隳壞者無不治旣

與其族人置義田又將謀立義塾未及而卒年七十有

八配同邑潭渡黃氏生子荃生

誥授中憲大夫大理寺寺副改授部正郞封君如其官

配爲恭人女子子二人適汪氏程氏孫一人曰瑞欽曾

孫二人元孫三人瑞欽余之姊壻也君之卒以乾隆十

四年月日黃恭人先君卒八年年七十爲乾隆六年

日其後幾十年荃生卒于是嘉慶年月日瑞欽奉君及

恭人之柩合葬於富丁山之阡而以狀來請銘君與先

大夫未嘗相識聞先大夫之行高之求余姊爲瑞欽婦