Page:Sibu Congkan1890-曾國藩-曾文正公詩文集-4-1.djvu/56

此页尚未校对


幽燕遂來窟京輦滿月彎鳴弦謂言拾高第如掇牀頭錢人事

有奇偶虎鼠非吾權文章不娬媚例爲時世捐芝蘭合鋤刈朝

菌香徹天可憐壯夫志摧撼終不遷時時造我闥屛慮商詩篇

高吟動厚地幽思縋重淵維桑古有敬況此接才賢昨來忽吿

別歸意何翩翩寢門疏定省肎爲世網牽一鳴不稱意脫去如

鷹鸇趙孟等閒事難者參與騫馬走螙此閒歲月逐風顚謀歸

百不勇送女聊自鐫

  劉叜詩

   新甯江君忠源子之執友也數爲予稱其邑孝子劉叜

   者道光丁未叜年齒六十江君求予以詩揚其行爲老