Page:Sibu Congkan1891-曾國藩-曾文正公詩文集-4-2.djvu/140

此页尚未校对


十載宦況絕迫隘力貧節用歲寄少資以佐甘旨旣奉父諱哀

毁滅性服闋矣依母徐太恭人不復欲仕久之嗣君可亭侍講

舉於郷徐太恭人强先生攜子北上乃樸被獨行畱賢配楊恭

人養姑維謹道光戊戌可亭以第二人及第先生曰兒輩幸有

立吾親老矣卽吿餋歸與其弟承歡左右晷刻不離於戲先生

其可謂無負 朝廷之求無忝父母之所期者矣歲丁未爲先

生六十壽辰先歲可亭以陜甘學使任滿受代乃書吿國藩曰

僕將以瓜代之際乞假省親幸蒙 天子錫𩔖之恩得捧 誥

軸歸獻堂上吾父母誕辰洗爵上壽子若敘述吾意使吾親歡

娛而盡釂貺莫大焉乃別紙述先生官侍御直聲震世家居訓