Page:Sibu Congkan1891-曾國藩-曾文正公詩文集-4-2.djvu/68

此页尚未校对


遠矣而將帥之乘運會立勳名者多出一時章句之儒則亦未

始非 聖祖餘澤陶冶於無窮也如次靑者葢亦章句之儒從

事戎行咸豐甲寅乙卯之際與國藩患難相依備嘗艱險厥後

自領一隊轉戰數年軍每失利輒以公義糾劾罷職論者或咎

國藩執法過當亦頗咎次靑在軍偏好文學奪治兵之日力有

如莊生所譏挾策而亡羊者久之中外大臣數薦次靑緩急可

倚國藩亦草疏密陳李元度下筆千言兼人之才臣昔彈劾太

嚴至今內疚惟 朝廷量予褎省當時雖爲吏議所格 天子

終右之起家復任黔南軍事師比有功超拜雲南按察使而是

書亦於黔中吿成 聖祖有言曰學貴初有決定不移之志中