Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/115

此页尚未校对


造次紛乘而不眩齒逾七十而不知疲郷之人以是服其恪也

同治十年九月無疾而終去杭州城陷之時十有二年矣軍興

以來橫死者多矣臨難而倖脫者亦恆有之獨何氏一門慷慨

就義而俱𫉬生全陳恭人事尤近於神異恭人之夫之兄子貞

先生吿余以狀因爲述其梗槪其他懿行不備論云

  漢陽劉君家傳

余旣銘劉君椒雲之墓其兄子世墀復寓書抵余季父之行義

蒙甄敘大凡其爲學之次第不幸遺書未成世墀之愚不可驟

曉其孤世圭尤幼卽他日長大終無以窺尋先人甘苦季父執

友莫篤先生先生若哀吾昆弟卽別爲家傳鐫諸家牒所以不