Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/121

此页尚未校对


旣葬衰服終其身腰以下無復存寸縷服闋每祭必泣盡哀以

爲常兄弟五人旣分居矣逋負纍纍無以自存先生則請於母

復同居如初卽有所入絲髪不以自私兄弟沒則庀其喪無子

爲之立後羣從諸婦各受職業室以大和道光二年 朝廷開

孝廉方正之科有司舉先生應詔或勸之一詣京師謁選先生

曰是可以躁求𫆀十二年壬辰十月二十九日卒於家春秋七

十有一配左氏前卒時先生年才三十有奇終身不更娶子二

長榮蔭早沒次榮館孫三封泰先晉封梁孫女二人其一歸吾

弟國華曾孫鎭堡鎭嶽先晉縣學生員後其世父榮蔭先生命

也篤愼而好學積善之報殆將於是乎在