Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/14

此页尚未校对


有循良之績與邦人士講求吏治將略互相稱美訢合無閒同

明相照同氣相求何其翕應者與咸豐癸丑唐侯臨莅茲邑倡

捐助餉練勇防堵越二年申詳大憲奏請增廣文武學額 聖

恩加增永爲定額人爭頌唐侯之功不衰是年天下士會試於

禮部湘鄕獨無人赴部應試唐侯喟然曰湘鄕之武非無文也

今或無一士與於春官之試豈余之不德不足以興文敎歟抑

軍興久而生事絀公車之欲北者不足於資歟於是捐金若干

買七都田六十三畝爲賓興公費又勸諭士民捐買田宅若干

以子午卯酉年租入爲會試旅費寅申巳亥年租入爲郷試途

費辰戌丑未年租入爲歲科試卷費置賓興堂擇廉正者經紀