Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/143

此页尚未校对


滅有緒矣公以霧中搏戰中鎗子傷創甚咸豐六年三月初八

日卒於軍春秋五十事聞 天子震悼照巡撫例賜卹二子皆

賞給舉人三省建立專祠予諡忠節公在軍四載論數省安危

皆視爲一家骨肉之事與其所注西銘之指相符其臨陣審固

乃發亦本主靜察幾之說而行軍好相度山川脈絡又其講求

輿圖之效君子是以知公之功所蓄積者夙也非天幸也配張

氏 誥封夫人妾周氏子兆作配胡氏兆升配曾氏國藩第三

女也余與公以學行相勖又相從於金革申之以㛰姻迺摭其

大節銘諸墓道銘曰

漸車之㵎積潦縱橫崇朝卽涸卷勢收聲大注西來其源萬里