Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/155

此页尚未校对


黨羽使爲我用彼勢日孤終成禽耳 天子韙之公又以時解

潁州之圍克霍邱之城綏撫各圩陰散逆黨選任賢吏安民

田功績漸彰矣 詔授爲欽差大臣而公適聞訃丁母憂不克

受事 朝廷命仍署理巡撫三疏陳謝始奉 命賞假百日囘

籍治喪公旣以苦思遘病徹夜不寐夙患咯血至是增劇歸里

後六奉 詔旨起復墨絰視師公以哀慕未忘而嬰疾轉篤請

假四十日調餋旣而輿疾就道又請假四月幷開巡撫之缺

朝廷鑒其至誠所請未嘗不許而以淮南事棘又未嘗不敦促

上道 詔召相銜至冬初再疏自陳病狀公亦自知不起遂以

同治二年十月二十八日卒於家春秋四十有一 敕照總督