Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/35

此頁尚未校對


而判爲楚越終古不得合幷至咸豐七年九月攻克湖口兩軍

復合葢相持三年之久死傷數千人之多僅乃舉之方其戰爭

之際礮震肉飛血瀑石壁士飢將困窘若拘囚羣疑眾侮積淚

漲江以求奪此一關而不可得何其苦也及夫祠成之後祼薦

鼓鐘士女瞻拜名花異卉旖旎啾瑲江色湖光呼吸萬里曠然

若不復知兵革之未息者又何樂也時乎安樂雖賢者不能作

無事之顰蹙時乎困苦雖達者不能作違眾之驩欣人心之喜

戚夫豈不以境哉吾因是而思夫豪傑用兵或敝一生之力擲

千萬人之性命以爭尺寸之土不得則鬱鬱以死者甯皆憂斯

民哉亦將以境有所迫而勢有所劫者然也若夫喜戚一主於