Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/51

此页尚未校对


大營八萬人者蕩然無復畱遺矣當諸將屯駐秣陵向公榮張

公國樑最負重望其餘智者竭謀勇者殫力亦豈不切齒圖功

思得當以報國事會未至窮天下之力而無如何彼六七僞王

者各挾數十萬之眾代興迭盛横行一時而上游沿江千里亦

足轉輸盜糧及賊勢將衰諸酋次第僵𡚁而廣封騃豎至百餘

王之多權分而勢益散長江旣淸賊糧漸匱厥後楚軍圍金陵

兩載而吿克非前者果拙而後者果工也時未可爲則聖哲亦

終無成時可爲則事半而功倍也皆天也旣克三載同治六年

之冬乃建昭忠祠於蓮花第五橋祀先後死事者同堂而異室

其中一室祀三年二月江甯初陷時守城殉難之員其東一室