Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/66

此页尚未校对


遠游之還鄕而無所顧悸由是眾人效其所爲亦皆以苟活爲

羞以避事爲恥嗚呼吾郷數君子所以鼓舞羣倫歴九州而戡

大亂非拙且誠者之效與亦豈始事時所及料哉今海宇麤安

昭忠祠落成有年而邑中壯士效命疆場者尙不乏人能常葆

此拙且誠者岀而濟世入而表里羣材之興也不可量矣又豈

僅以武節彪炳寰區也乎

  江甯府學記

同治四年今相國合肥李公鴻章改建江甯府學作孔子廟於

治城山正殿門廡規制麤備六年國藩重至金陵明年菏澤馬

公新貽繼督兩江賡續成之鑿泮池建崇聖祠尊經閣及學官