Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/110

此页尚未校对


欲以艱大付公會廣西軍興南服不靖遂 命公總督閩浙公

鉤校官書發舊牘與新事雜治廢寢忘食未幾疾作陳請開缺

勿許咸豐二年病益劇屢疏乞退 溫旨慰畱最後十一月

詔許囘籍調理三年正月返蘇之常熟家焉二月金陵淪陷賊

乃日熾公聞之大痛自以 朝廷重臣出涖海疆不能濟弱扶

傾副 聖主倚𢌿之意而時事糜爛又不克力疾强起以效尺

寸往往獨夜悲泣或爲詩歌以鳴積鬱至咸豐六年而得偏痺

之症十年蘇常失陷挈家北渡又聞九月淀園之變益憂憤內

傷不復可支矣是歲十一月三十日薨於通州春秋七十自公

之貴三代皆贈光祿大夫如公官曾祖妣趙氏祖妣趙氏妣史