Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/114

此页尚未校对


厥後以舉人仕京師爲內閣中書𠛬部員外郎入直軍機處與

上元梅曾亮伯言臨桂朱琦伯韓數輩游處博覽國故朝章其

文益奥美盤折亦頗采異已之說㠯自廣詢訪高才秀士折節

造請交譽互證酣恣而不厭狎習而彌虔然位西性故戇直

往面折人短以謂書籍所無公何得漫爾不應再糾焉猶不獲

三諫焉無問新故疏戚貴賤時否一切蹙頞相繩人不能堪終

以此取戾於世大學士琦善公在獄嘗發十九事難之大學士

賽尙阿公視師廣西手疏七不可諍之諸公貴人病其陗直

是齵焉不得安其位咸豐四年坐濟甯防河無效吏議鐫職位

西旣罷歸則大覃思經籍籑箸尙書通義孝經通義詩古文若