Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/120

此页尚未校对


此終身矣年二十餘卽䉵毛詩韻訂繼又籑廣籒一書授徒窮

鄕制藝試帖之屬不中有司程度學子稍稍引去君益冥心孤

往孑焉寡儔閒之河閒城外得漢時君子館塼又得開元瓦於

獻王墓旁私獨欣喜以爲神者餉我以慰寂寞久之道光十年

縣令王君聞而敬異聘君主講翼經書院明年爲學使沈侍郎

維鎬所知舉辛卯科優貢生高郵大儒王氏念孫父子聞君之

說禮先於君遂與暢論音學源流由是譽望日隆督學使者爭

欲致之幕下與共衡校初隨編修汪君振基衡文山西繼隨祁

文端公寯藻衡文江蘇所至甄拔㝛儒周覽山水又以其暇編

摩譔述從事於其所謂聲韻之學道光二十一年祁公還京師