Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/128

此页尚未校对


賊犯湖南急欲歸展先塋咸豐三年乃自浙還湘卜居於甯鄕

之善嶺山深衣疏食泊然自怡晩歲著讀易識編次朱子全集

別爲義例以發紫陽之蘊十一年辛酉正月十八日疾卒春秋

八十有四其家圅封遺疏郵寄東流軍中國藩以聞 天子軫

悼予諡確愼配王氏楊氏皆封夫人前卒無子以弟子爾藻嗣

女四人適某某孫男三人某某孫女三人某年月日葬公某縣

某鄕某山又八年國藩始追爲之銘銘曰

俗學徇時行與名釣孰捐其華而練其要唐公翼翼與世殊趨

懼明戒旦篤信程朱有譏其隘或諷以迂浩然不顧履我康衢

 顯皇初政詔徵國老造膝前陳嘉謨要道願致吾 君上躋