Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/133

此页尚未校对


己惟母志之從長亦如之終身亦如之久處京師寄籍宛平由

順天府學生中式道光壬午科舉人明年癸未成進士選翰林

院庶吉士散館授編修其歴階爲國子監司業詹事府右中允

左中允右庶子翰林院侍講學士其任職爲 國史館總籑庶

常館提調 文淵閣校理奏辦院事 日講起居注官其使事

爲戊子科貴州鄕試正考官辛卯科廣東鄕試正考官乙未科

會試同考官其秋順天鄕試同考官丙申以後迭爲廣西學政

君雖闇然自敕無所矜異 宣宗嘗從容問翰林中孰爲篤學

曹文正公舉君以對 天子旣異之在廷名卿耆德亦多稱歎

以爲令僕之器歲月可冀君以母老懷思鄕里歸自廣西遂解