Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/152

此页尚未校对


湘營之半自持樞柄堅守甯國涇縣等城屢卻巨敵以底於江

浙大定同治四年國藩奉 命攻討捻賊捻賊者始於安徽河

南而蔓延於秦楚燕齊者也其叛亂稍後於粤匪而梟悍略同

其步隊少於粤匪而驍騎逾萬剽疾過之湘中士卒慣戰江濱

未習車騎䭾運之勞不樂北征奬之而不勸痛之而不服君獨

感奮請前部卒不願北渡者殺數人而事定師至臨淮易紫橋

病歸定安謹按公此文係壬申歲正月作屬稿僅三百餘字病發輟筆距易簀時僅數日耳文雖未完不敢輕廢謹依元

稿錄出以見珍重手澤之意