Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/19

此页尚未校对


  鄧湘皋先生墓表

先生新化鄧氏諱顯鶴字子立晚歲學成遠近稱爲湘皋先生

先生自甫掇科名卽已厭薄仕進慏然有志於古之作者與同

里歐陽紹洛礀東以詩相厲客游燕齊淮陽嶺南所至悲愉抑

塞一寓於詩覰幽刺怪遏之使平終歲顓顓誓不履近人之藩

而又恥不逮古人每有篇什輒就礀東與相違覆引繩落斧剖

晰毫釐書問三反或終不得當交嘲互訟神囚形瘁已而窒極

得通則又互慰大歡以爲解此者天下之至豪也先生以嘉慶

九年甲子科舉於鄕道光六年大挑二等官甯鄕縣訓導凡十

有三年引疾歸其遺外時榮而有事箸述與礀東略同然礀東