Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/27

此页尚未校对


賢孝特爲舅姑所倚嘗一從夫雲南官舍而未及從宦京師凡

綜理彭氏家政七十餘年敕始毖終內外秩秩室靡棄物里無

違言姒婦有先亡者叔早逝者撫其諸子女公早寡者撫其孤

甥曲有恩紀齒逾八十猶篝鐙紡績不倦同治元年閏八月二

日吿終葢九十有六矣子申甫道光乙未科舉人候選通判婦

陶氏安化文毅公女也女三皆適士人孫樹森同治甲子科舉

人志本序本豐本孚本孫女十二申甫以道光壬寅九月某甲

子葬君於長沙之文家段蓮花台同治壬戌閏八月某甲子葬

恭人於木魚山墳壠相望約二百步而近屬國藩表其墓於是

敘述大節而綴以銘銘曰