Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/34

此页尚未校对


指畫耳提不達則再詔之已而三覆之或攜諸途呼諸枕重叩

其所㝛惑者必通徹乃已其視他學僮亦然其後敎諸少子亦

然嘗曰吾固鈍拙訓吿若輩鈍者不以爲煩苦也府君旣累困

於學政之試厥後挈國藩以就試父子徒步橐筆以干有司又

久不遇至道光十二年始得補縣學生員府君於是年四十有

三應小試者十七役矣吾曾氏由衡陽至湘鄕五六百載曾無

人與於科目秀才之列至是乃若創獲何其難也自國初徙湘

鄕累世力農至我王考星岡府君乃大以不學爲恥講求禮制

賓接文士敎督我考府君窮年磨厲期於有成王考氣象尊嚴

凜然難犯其責府君也尤峻往往稠人廣坐壯聲訶斥或有所