Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/41

此页尚未校对


味哉其言之也咸豐庚申辛酉之際粤賊縱橫浙中君展轉播

遷最後由江西以達安慶國藩乃獲與相見以飄泊兵閒偸得

骨肉完聚也則爲之破顏一喜語及世事滄桑邱墓成毀不可

知則又䀌焉以悲其明歲同治二年十一月廿日卒於安慶旅

舍將沒猶以先世文字之責未能及身整理爲恨足以知其志

之所存巳君配胡氏 誥封恭人子二長炳森道光甲辰舉人

出爲家兄學源後前卒次應溥以拔貢官吏部主事軍機處行

走加四品卿銜君以子貴 累封朝議大夫女六人孫七人孫

女三人君所箸又有學職禾人考海昌備志甘泉鄕人稿亂後

板燬僅有存者古今才智之士常思大有爲於世其立言常雄