Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/49

此页尚未校对


南溫甫與普承堯軍其西北賊於東隅通外援市易如故七年

正月予率吳坤修之師自奉新至東路始合長圍掘塹周三十

里溫甫則大喜吾攻此城久不舉今茲事其集乎不幸遭先君

子大故兄弟匍匐奔喪入里門宗族鄕黨爭來相弔亦頗相慶

慰國藩得拔其不肖之軀復有生還之一日溫甫力也溫甫旣

出嗣叔父以咸豐八年二月降服期滿復出抵李君續賓迪菴

軍中李君與溫甫爲婚姻益相與講求戎政晨夕諮議是時九

江新破强悍深根之寇一埽刮絕李君威名聞天下又克麻城

蹴黄安喋血皖中連下太湖濳山桐城舒城四縣席全盛之勢

人人自以無前師銳甚溫甫獨以爲常勝之家氣將竭矣難可