Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/67

此页尚未校对


奔吿凡四晝夜行千餘里卒脫汀州君於是人人翕然伏君之

內行也道光壬寅十月四日卒配陳安人祗順敦儉見者師效

子男子三人長錫戊浙江鄕試舉人次百揆以一甲進士通籍

爲翰林院編修次百衢殤女子三人長適某官某次適某官某

次適某孫某某百揆之舉於鄕與余同年相善也以某年月日

葬君某縣某原來徵銘銘曰

析枏作桷蒿作梁大小易位今古傷有嘉一尉仁且彊皓首卑

栖不得驤身之乖時遌厥子愼終卜臧魂藏此我冣其行垂孔

軌萬千億年無壞毀

  前海甯州知州長沙李君母黃宜人墓志銘