Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/77

此页尚未校对


道光歲戊申家叔父爲太高祖考妣置祠宇其明年又爲修其

墳域乃郵書於京師命國藩記其源委國藩於公爲六世孫公

之行事不盡悉謹按家乘及傳聞於祖父者以表於公之墓道

公諱應貞字元吉遷湘四世祖也少貧手致數千金產室廬數

處盡以予其子而自置衡邑之靛塘灣田四十畝以老焉公沒

後子孫歲分其租以爲常至嘉慶歲丁巳家祖及族長尊三以

彰二公糾族之人議積一歲之租以爲公淸明之祀今所置圳

上之田是也家叔父所修祠宇在焉而靛塘灣之田族之人又

嘉慶壬申議永爲公祀田矣獨公之墓未修族眾憂之家叔

父乃慨然任之糾工不一月竣距公沒時已八十餘年矣公生