Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/86

此页尚未校对


爲顧計苟力所能劬勞百於人不辭也自太守縣令爭欲致君

君終不一私謁邑有大役長官杖任羣目相屬君亦不以他人

規我稍爲辟縮葢行之五十載靡財不可算而君年亦七十矣

先是崇仁有黃洲橋屢修屢毀以資用浩博莫敢大興至是君

出任之鎚石鎔金堰水淘沙眾匠束手卬君計畫橋成廣一丈

九尺袤四十七丈費白金六萬而强以七十二歲而經始四載

而畢畢工二載而君卒壽七十有七道光二十一年九月廿四

日也祖亮弼考上許竝贈中憲大夫君以急公聞於 朝議敘

巡檢候選又以子貴贈中議大夫配周氏劉氏皆贈淑人子蘭

階候選州同蘭生進士工部郎中蘭英優貢生蘭墀𠛬部員外