Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/92

此页尚未校对


人正旭之孫永州府儒學訓導鵬振之子自在其室以逮爲婦

爲母莫不訓式始時家暾有婦吳氏早寡而卞急姑張太安人

性亦嚴厲積不相善張安人旣嗣爲後恭以事嚴姑而卑以承

姒婦先姑之意以隆其奉以推及於姒娣小姑無所不隆詘已

之身以薄其給以達於已之子若女若婦無所不薄上尉下薦

內外融融閭里親族無少長皆歎以爲不可及覩其諸子貴盛

皆頷首歎以爲宜其沒也哭之皆哀有餘云子嵩燾道光丁未

科進士改翰林院庶吉士咸豐三年以救援江西功 聖恩特

授編修崑燾道光甲辰 恩科舉人宗室官學敎習國子監助

敎崙燾縣學生候選訓導其季曰先樾早殤孫六人咸豐二年