Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/93

此页尚未校对


壬子歲三月十四日嵩燾與其弟奉君之喪葬於湘西善化楊

梅山之原張安人祔焉又三年歲在乙卯國藩乃敘而銘之銘

我有執友翰林郭君至交金石天下莫不聞昔歲在戌赴吿親

喪徵我銘刻用識幽藏曾幾須臾歲星周半大地戈鋋東南塗

炭我以喪歸墨絰卽戎葬不極禮筮不協從惟郭氏阡在嶽之

麓雲合峰環龜蓍竝穀不肖之嗛郭宗之祥詩於堅石以奠茫

  誥封光祿大夫曾府君墓志

咸豐七年二月初四日我顯考曾府君卒於湘鄕里第春秋六