Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/99

此页尚未校对


水師自巴陵至九江及入江西屯軍南康孟容皆展轉相從三

年奔走夷險共之季霞常以其太公之命省孟容於軍中出則

美意相迎諷勉其兄歸則傅會吉語慰安其父咸豐四年三月

岳州官軍失利賊犯甯鄕季霞閒關至長沙存問孟容孟容方

以疾先歸其六月孟容將率舟師渡洞庭而北季霞復送至省

垣明年八月又自其家二千里視孟容於南康中途聞羅君澤

南督師至義甯州而西將埽蕩岳鄂之交規復湖北孟容亦分

領湘右軍從羅君俱西也季霞與兄會於羊樓峝時我師遠來

新有濠頭堡之敗士氣初復料𥳑糧仗稍與休息賊據蒲圻縣

得以其暇益築堅壘完守備十月十七日我師進營白石鋪以