Page:Sibu Congkan1894-蕭統-六臣註文選-30-01.djvu/169

此页尚未校对


至甘泉光潤龍變承休無疆也 濟曰廬江熊山破得寳鼎漅湖出黄金鼎故言嶽修貢川效珍也景光也言鼎之光色

歊然出雲而紛紜焉羡煥炳明也龍文謂鼎上鏤為龍文登祖廟兮享聖神昭靈

徳兮彌億年善曰東觀漢記明帝曰太常其以初祭之日陳鼎於廟以備器用尚書曰公其以予

萬億年敬天之休 濟曰祖廟光武廟也聖神天地神也言以此鼎升宗廟享天地以明神靈之徳彌過億萬年也

   白雉詩

啓靈篇兮披瑞圖獲白雉兮效素烏嘉祥阜兮

集皇都發皓羽兮奮翹英容潔朗兮於淳精

曄後漢書曰永平十年白雉所在出焉東觀漢記章帝詔曰乃者白烏神雀屢臻降自京師也楚辭曰砥室翠翹絓曲

瓊王逸曰翹羽名 濟曰啓開也靈篇即瑞圖也光武時日南獻白雉明帝時獲素烏皓白也奮振翹英羽也言此白雉

素烏振發其白羽容色潔白明朗也於美也淳精言不雜彰皇徳兮侔周成永延