Page:Sibu Congkan1895-蕭統-六臣註文選-30-02.djvu/127

此页尚未校对


外流誼方激而遐騖綜曰衍布也方道也激感也遐逺也騖馳也 善曰典引曰仁風翔

乎海表禮記曰射者仁道也又曰右諸侯之射所以明君臣之義也廣雅曰方正也 銑曰言仁義四散及於逺方

月㑹於龍𧱓恤人事之勞疚綜曰𧱓尾也日月㑹於尾謂十月時

也疚病也民勞病於歳事到此月乃終也故天子愍恤勞來之 善曰國語云日月㑹於龍𧱓國家於是乎蒸嘗也賈逵

曰𧱓龍尾也月令孟冬日在尾漢書曰東宫蒼龍 濟同綜注因休力以息勤致歡

忻於春酒綜曰謂田事畢休民力息勤勞也 善曰禮記曰孟冬之月勞農以休息春酒謂春時作至冬

始熟也毛詩曰春酒惟淳 良曰使飲酒歡欣執鑾刀以袒割奉觴豆於國

綜曰言天子親執鑾刀袒右膊而割牲以示敬也 善曰東觀漢記曰永明二年詔曰十月元日始尊事三老兄事

五更朕親袒割牲毛詩曰執其鑾刀孝經援神契曰天子親臨辟雍袒割禮記曰食三老五更於太學天子袒而割牲執

醬而饋執爵而酳 翰曰鑾刀上鈴也袒肉袒也觴酒器也豆籩豆也國叟三老五更也言天子親執刀肉袒割牲奉酒