Page:Sibu Congkan1895-蕭統-六臣註文選-30-02.djvu/138

此页尚未校对


也岱泰山也種曰稼收曰穡謂春勑東方諸侯課民以耕種故尚書云二月東巡狩至於岱宗也 良注同

衡律而一軌量齊急舒於寒燠於六反 綜曰衡秤也軌法也寒燠

猶苦樂同壹齊皆使中不參差也 善曰尚書曰同律度量衡又曰急𢘆寒若豫𢘆燠若 濟曰律管也軌車跡也量斗

斛也舒緩也燠暑也使天下衡律軌量皆同為一而寒暑急緩齊均也省幽明以黜陟乃

反旆而廻復綜曰省察也幽暗也黜退也陟升也謂有功者進無功者退也故尚書曰三載考績黜陟

幽明也反旆謂廻還也 銑注同望先帝之舊墟慨長思而懷古

俟閶風而西遐致恭祀於髙祖綜曰先帝先神也舊墟長安也慨歎息也

古往也謂前漢初也俟待也閶風秋風也祠謂祭祀髙祖廟也遐逝也 善曰東觀漢記曰永明二年十月幸長安祠髙

廟周書曰恭明祠專明刑易説曰秋閶闔風至 翰曰舊墟西京也言待此風自西遐逺而至乃祀髙祖也

春游以發生啓諸蟄於潛戸綜曰春游謂仲春巡行岱岳是時蟄蟲皆開户