Page:Sibu Congkan1897-蕭統-六臣註文選-30-04.djvu/46

此页尚未校对


之謂大業漢書東方朔曰不足以危無隄之輿蘇林曰隄限也爾雅曰賑冨也風俗通曰槃瓠之後輸布一匹二丈是謂

廪君之賨巴氏出幏布八丈賨在宗反幏音嫁墆音滯賈逵國語注曰關通也鄭玄儀禮注曰和調也孔安國尚書傳曰

金鐵曰石供民器用通之使和平子虚賦曰充仞其中說文曰駔壯馬也于朗反 銑曰藏即庫也謂冨有財物如大水

之無隄岸言極多也賑豐也大内内寶庫與白藏同豐控引天下之資財 向曰賨南夷税名幏布也墆貯也言南蠻之

税積貯多也珠玉曰琛布帛曰幣牣滿也珠玉布帛充滿於庫關石秤也言亦平也財物貢賦之所致者無失常者亦慎

也 翰曰燕弧角弓出幽燕地言滿庫委積其勁硬者廄養馬屋也駔壯也冀馬謂冀北所生馬填溢廏中而呈壯駿也

至乎勍敵糺紛庶土罔寧聖武興言將曜威

靈介胄重襲旌旗躍莖弓珧解檠矛鋋飄

英三屬之甲縵胡之纓控弦簡發妙擬更

亦精反 劉曰建安十九年五月魏公位諸侯王上赤紱逺遊冠二十一年進爵爲王二十二年得設天子旍旗出