Page:Sibu Congkan1904-蕭統-六臣註文選-30-11.djvu/37

此页尚未校对


王周易曰大人者先天而天弗違又曰湯武革命順乎天而應乎人 翰曰自昔哲王謂堯禹遞相禪代言皆先天而行

事天不違而順從羣辟崇替降及近古善曰國語藍尹斖曰吾聞君子唯獨居思念前

丗崇替韋昭曰崇終也替廢也班固漢書項羽讃曰近古以來未甞有也 銑曰言前代衆君有終替廢下及近古亦如

黃暉旣渝素靈承祜音戸 善曰魏爲土德曰黃𣈆爲金行曰素于寳搜神記

曰魏推五德之運以土承漢又曰程猗說石圖曰金者晉之行也建安五年𥘉桓帝時有黃星見於楚宋之分野遼東殷

馗善天文言後五十嵗當有眞人起於譙沛之間其鋒不可當至此凡五十年而公破紹天下莫敵矣𣈆丗祖武皇帝姓

司馬名炎字安丗受魏陳留王禪以金德王都洛陽金於西方爲白故曰素靈也爾雅曰渝變也又曰祜福也 向曰魏

土德故云黃暉𣈆金德故云素靈謂魏變而晉承祜乃眷斯顧祚之宅土善曰毛詩曰乃

眷西顧惟此與宅左氏傳曰衆仲曰胙之土而命之氏尚書曰降丘宅土 濟曰天顧我晉降之以福所使居此土也

三后始基丗武丕承善曰三后謂宣景文也丗武丗祖武皇帝也國語太子晉曰自后稷