Page:Sibu Congkan1904-蕭統-六臣註文選-30-11.djvu/8

此页尚未校对


翰曰言脩舊法命懿親以爲王國藩屏帝曰爾侯君兹靑土奄有海濵

方周于魯善曰魏志曰建安十九年植封臨淄侯臨淄屬齊郡舊靑州之境尚書帝曰爾諧漢書封齊王

曰受兹靑土毛詩曰奄有龜蒙毛萇曰奄大也尚書曰靑州海濵廣斥孔安國曰濵涯也論語注曰方比方也毛詩曰建

爾元子俾侯于魯 向曰奄同也謂同有海濵之地亦猶周公封伯禽於魯也車服有輝旗章

有叙善曰尚書曰車服以庸國語曰爲車服旗章以旌之毛詩曰庭燎有煇禮記曰以爲旗章以别貴賤鄭𤣥

曰章幟也應劭漢官典職楊喬曰威儀有序 翰曰言車服旗章各有秩叙濟濟俊乂我

弼我輔伊余五臣本作爾小子恃寵驕盈舉掛善本作挂

網動亂國經作蕃作屏先𮜿是隳許規 善本作墮

我皇使犯我朝儀善曰毛詩曰濟濟多士尚書曰雋乂在官尚書大傳曰天子有四鄰左輔

右弼毛詩曰閔予小子班固漢書景十三王述曰膠東不亮常山驕盈家語曰孔子曰治天下國家有九經其所以行者