Page:Sibu Congkan1905-蕭統-六臣註文選-30-12.djvu/41

此页尚未校对


孔安國尚書傳曰屬逮也 翰曰渥厚也輿隷至賤者言天子温厚之德布於至賤及後筵延年自謂觀風

久有作陳詩愧未妍善曰禮記曰歳二月東廵狩命大師陳詩以觀民風 濟曰言從帝

以觀土風而作陳詩既畢愧不妍美疲弱謝凌遽取累非纆

言已才疲弱而謝急遽其所取累非由纆牽西京賦曰百禽凌遽戰國䇿叚干越謂新城君曰王良弟子駕千里之馬過

京父之弟子曰馬千里之馬而不能取千里何京父弟子曰纆牽長故纆牽於事萬分之一也而難千里之行 良曰纆

牽馬轡也太長則累於馬行延年自言疲弱不能捷速非纆牽所累凌遽捷速也

  車駕幸京口侍游蒜山作五言 善曰劉楨京口記曰蒜山無峯嶺

     北臨江集曰元嘉二十六年也蒜山在潤州西二里京口在潤州 銑曰此題延年侍游

     蒜山𮗚其詩意乃不得從駕恐題之誤也

   顔延年