Page:Sibu Congkan1906-蕭統-六臣註文選-30-13.djvu/40

此页尚未校对


善作子之念心孰爲悲其八 向曰非子交親使我思念則我心誰能使悲

  荅賈長淵五臣作謐四言并序 善曰王隠晉書曰賈謐字長淵

   陸士衡

余昔爲太子洗馬善曰漢書曰太子屬官有先馬如淳曰前駈也先作洗也魯公

善無此二字賈長淵以散𮪍常侍侍善無一侍字東宫積

善曰高誘吕氏春秋注曰東宫太子所居詩曰東宫之妹 向曰賈謐任散𮪍常侍侍太子謐食封於魯

出𥙷吴王郎中令善曰臧榮緒晉書曰吴王晏字平度武帝第二十三子封吴又曰吴王出

鎭淮南以機爲郎中令也 銑曰吴王武帝子封於吴郎中令王府官名元康六年入爲尚

書郎善曰臧榮緒晉書曰機爲尚書中兵郎魯公贈詩一篇作此詩

荅之云爾五臣無云爾字