Page:Sibu Congkan1907-蕭統-六臣註文選-30-14.djvu/22

此页尚未校对


阯郡治龍編縣自興古鳥道四百里楚辭曰江河廣而無梁濟曰風煙之中有飛鳥來往江漢之水限閡無橋梁也

常恐鷹隼擊時菊委嚴霜善曰毛萇詩傳曰古者鷹隼擊然後罻羅設潘岳河

陽詩曰時菊耀秋華委猶悴也楚辭曰冬又申之以嚴霜翰曰秋殺氣至鷹隼擊搏菊秋華也委謂零落也言此恐䜛

邪之臣致害賢良寄言罻羅者寥廓已髙翔善曰喻蜀父老曰猶鷦鵬

之翔乎寥廓之宇而羅者猶視乎藪澤廣雅曰寥深也廓空也 良曰罻羅者捕鳥之人寥廓空也髙翔言逺去也此喻

讒人將害於己

  酬王𣈆安五言 善曰集曰王晉安德元王隠𣈆書曰𣈆安郡太康三年置即今之泉州

     也 銑曰𣈆安郡守王德元也酬者言先贈詩今有荅也

   謝玄暉

梢梢枝早勁塗塗露晩晞善曰爾雅曰梢梢櫂也郭璞曰謂木無枝柯梢櫂長