Page:Sibu Congkan1911-蕭統-六臣註文選-30-18.djvu/121

此页尚未校对


 𠕋魏公九錫文善曰 後漢書 曹操自爲魏公加九錫 韓詩外傳諸侯之

  有徳天子錫之一錫車馬再錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱户七錫弓矢

  八錫鈇鉞九錫秬鬯謂之九錫

  潘元茂善曰文章志 潘朂字元茂獻帝時爲尚書郎遷東海相未彂拜尚書左

   丞病卒魏錫勗所作 向曰文章志潘勗陳留中牟人也少有逸才爲尚書

   右丞也𠕋符命也諸侯進爵受於王𠕋書其功績魏公曹操也錫賜也錫之九

   物以示功之重

制詔善曰蔡邕獨㫁制詔者王之言必爲法制也詔猶告也三代無其文秦漢有也 翰曰此漢獻帝之制

也制者王者言必為法制使持節丞相領翼州牧武平侯善曰魏志 建

安元年天子假太祖節鉞封武平侯建安九年領冀州牧良曰持執也執節岀外令得專前事以示天子之信以眀重