Page:Sibu Congkan1911-蕭統-六臣註文選-30-18.djvu/122

此页尚未校对


臣之忠節也領統也朕以不徳少遭閔凶越在西土遷于唐

善曰朕謂獻帝也 左傳楚子曰不榖不徳少主社稷文楚少宰如晋師曰寡君少遭閔凶又厚成叔弔于衛曰聞

君不撫社稷而越在佗境 尚書逷矣西土之人 後漢書獻帝紀 初平元年遷都長安興平二年車駕東歸李催復

追戰王師敗帝渡河幸安邑建安元年六月幸聞喜七月車駕至洛陽漢書河東郡有安邑縣聞喜縣然自聞喜入洛必

塗經河内河内本衛國河東本唐堯所封故曰唐衛 濟曰不徳謂無徳也閔病也謂靈帝崩也越逺也西土長安也唐

謂安邑堯所居也衛謂河内也當此之時(⿱艹石)善曰公羊傳曰

君若贅旒然何休曰旒旗旒也贅猶綴也以譬者言為下所執持東西耳 銑曰旒冠上垂珠而綴於冠者言帝室之危

如旒之懸然辭也宗廟乏祀社稷無位羣凶覬

連帶城邑善曰 左傳師服曰民服事其上而下無覬覦杜預曰下不兾望上位也 說文覬幸也 欲

也覦欲一人尺土朕無𫉬焉善曰孟子 紂之去武丁未乆也尺地莫非其有也