Page:Sibu Congkan1913-蕭統-六臣註文選-30-20.djvu/55

此页尚未校对


惜李廣不逢時 濟曰富義謂富於道也所乏非時言當太平之時薄宦東朝謝病下邑

善曰王僧孺范氏譜曰少連太子舎人餘杭令濟曰東朝謂經任宋太子諮議郎也下邑所居邑先志不

忘愚臣是庶且去嵗冬初國學之老博士耳

今兹首夏將亞冢善曰劉璠梁典曰齊永元初雲爲廣州剌史因廢家居乆

之爲國子博士梁書曰天監元年雲遷散𮪍常侍吏部尚書 良曰先志謂先祖隱逸之志將庶幾不忘之亞次也

千秋之一日九遷荀爽之十旬逺至方之微臣

未爲速達善曰東觀漢記馬援與楊廣書曰車丞相髙祖園寢郎一月九遷爲丞相者知武帝恨誅衞太

子上書訟之然日當爲月字之誤也范曄後漢書曰荀爽字慈明獻帝即位董卓輔政徴爽爽欲遁吏持之急不得去因

復就拜平原相行至宛陵復追爲光禄勲視事三日進拜司空爽自𬒳徴命及登台司九十五日 翰曰連千秋自園寢

郎論戾太子事一日超九級至大鴻臚荀爽從徴時及登台司經九十五日言此二人之達不足比於我也臣雖