Page:Sibu Congkan1914-蕭統-六臣註文選-30-21.djvu/85

此页尚未校对


征絶域善曰先帝謂武帝也 翰曰作書時是漢昭帝時而言先謂武帝也絶域遠國也五將

失道陵獨遇戰善曰漢書武紀曰天漢二年將軍李廣利出酒泉公孫敖出西河騎都尉李陵

將步卒五千出居延時無五將未審陵書之誤而武紀略之集表云臣以天漢二年到塞外尋被詔書責臣不進臣輙引

師前到浚稽山五將失道詳此亦不云其名 良曰五將謂軍將有五與陵有期期不至故稱失道獨遇匈奴與之合戰

而裹萬里之糧帥徒步之師向曰師衆也出大漠

作天漢字之外入彊胡之域善曰漢書蕭何曰語天漢其稱甚美臣瓚按流俗語曰天漢其

言常以漢配天此美名也以五千之衆對十萬之軍銑曰匈奴軍有十萬也

策疲乏之兵當新羈之馬善曰說文曰羈馬絡頭也濟曰疲勞倦也新羈之馬

謂胡人驅散馬以被之羈以皮絡馬頭也然猶斬將搴旗追奔逐北

善曰史記曰斬將搴旗之士臣瓚按拔取曰搴商君書曰戰勝逐北服虔漢書注曰師敗曰北 翰曰斬賊之將取賊之旗