Page:Sibu Congkan1915-蕭統-六臣註文選-30-22.djvu/127

此页尚未校对


之姚泓將妻子請降也故知霜露所均不育異類五臣本有也字 善曰禮

記曰天之所覆地之所載日月所照霜露所墜李陵與蘇武書曰但見異類 濟曰均平也謂洛土中也異類匈奴也

姬漢舊邦無取雜種善曰漢書曰匈奴凡二十四長呼衍氏蘭氏後有須卜氏此三姓其

貴種也 良曰姬周姓也言成王光武皆都洛陽故云舊邦也種類也北虜僭盜中原多

歴年所惡積禍盈理至燋爛善曰魏收後魏書太祖道武諱珪改稱魏王都

平城孝文皇帝諱宏自平城遷都洛陽東觀漢記曰北虜遣使和親尚書周公曰故殷陟配天多歴年所周易曰惡不積

不足以滅身故惡積而不可掩袁崧後漢書朱穆上疏曰養魚沸鼎之中棲鳥烈火之上用之不時必也焦爛 翰曰北

虜謂托跋珪僭稱王也中原中國也積多盈滿也言惡既滿理當滅亡也況偽嬖昬狡自相

夷戮善曰魏收後魏書曰世宗宣武帝諱恪景明三年衍廢其主寳融自僭立稱梁宣武即位凡一十六年

然梁武之初當宣武之日偽嬖蓋指宣武也虞預晉書西陽王羕上書曰朱旗南指自相夷戮 銑曰蕭衍廢其魏主寳