Page:Sibu Congkan1915-蕭統-六臣註文選-30-22.djvu/131

此页尚未校对


狼子野心漢書伍被説淮南王曰東保㑹稽南通勁越屈强江淮之間可以延歳月之壽耳范曄後漢書匈奴論曰世祖

用事諸夏未遑沙塞之事翰曰比狄謂魏也野心謂如野獸之心掘强猶强梁也延引也歳月言不久也中軍

臨川殿下明徳茂親揔兹戎重善曰何之元梁典曰髙祖即位以宏

為臨川郡王天監三年以宏為中軍將軍劉璠梁典曰天監四年詔臨川王宏北討于寳晉紀河間王顒表曰成都王穎

明徳茂親功髙勲重晉中興書桓温檄曰幕府不才忝荷戎重 銑曰同善注殿下者不斥言王也若今言皇太子殿下

然也茂親謂帝弟也揔統也戎兵也五臣本弔字上有方字民洛汭伐罪秦中

孟子曰湯始征自葛誅其君弔其民尚書曰東至于洛汭又曰奉辭伐罪漢書田肯曰陛下既得韓信又治秦中 向曰

弔慰也洛北曰汭秦中關中也若遂不改方思僕言聊布往懐君

其詳之丘遲頓首善曰顔延之和謝靈運詩曰聊用布所懐 濟曰僕遲自稱也謂君因此

書不改後必困偪方思我言也聊且也往懐謂此書也詳審也