Page:Sibu Congkan1916-蕭統-六臣註文選-30-23.djvu/26

此页尚未校对


亡迫脅權時苟從各被創夷人為讎敵若廻斾

方徂登髙岡而擊鼓吹揚素揮以啓降路必土

崩瓦解不俟血刃善曰魏志曰吕布字奉先五原人也為兖州牧建安三年曹公東征大破

之布乃還固守公遂決泗沂水以灌城禽布殺之又曰張揚字稚叔雲中人也董卓以為建義將軍建安四年曹公征吕

布張揚將揚醜殺揚以應太祖揚將眭固殺醜將其衆欲北合袁紹太祖遣史渙邀擊之殺固尚書曰父師曰召敵讎弗

怠廣雅曰徽幡也徽與揮古通用漢書徐樂上書曰何謂土崩秦之未葉是也人困而主不恤下怨而上不知此之謂土

崩何謂瓦解呉楚齊越之兵是也當此之時安土樂俗之人衆故諸侯無外境之助此之謂瓦解孫卿子曰舜伐有苗禹

伐共工湯伐有夏文王伐崇武王伐紂逺方慕義兵不血刃 良曰張揚與吕布善布被曹操圍張揚將救之其將揚醜

殺張揚以應曹操揚醜之將眭固又殺醜欲以衆北合袁紹操遣史渙破之盡收其衆覆敗也張揚之衆皆敗亡權勢無

如之何且從之耳然已被操傷害皆以操為讎敵也斾旗徂往也紹言若我廻旗方往登髙山擊鼔吹角舉白幡以開降